TEKS MISA

Teks Misa Hari Raya Penampakan Tuhan

NOVENA KEBANGSAAN IX:
“GEREJA BERSAUDARA”
Sabtu-Minggu, 6-7 Januari  2024
HARI RAYA PENAMPAKAN TUHAN TAHUN B

Pengantar
I : Teladan para sarjana dari Timur membuka jalan bagi kita. Mereka telah datang mencari bayi Yesus dengan hati yang gembira. Perjalanannya dilalui bukan tanpa kesalahan, namun mereka tetap yakin akan kemuliaan Tuhan yang akan disembahnya itu. Melalui tanda-tanda yang dapat mereka tangkap, sampailah mereka di hadapan Sang Timur. Hati mereka merasa bahagia. Dipersembahkannya emas, kemenyan, dan mur sebagai lambang serah diri dan sembah yang tulus kepada Yesus Sang Almasih. Semoga seluruh umat semakin mengalami kemuliaan Tuhan seperti para sarjana dari Timur ini.

RITUS PEMBUKA

Antifon Pembuka Mal. 3:1; 1Taw. 19:12
Lihatlah! Tuhan, Sang Penguasa telah datang; dalam tangan- Nya kerajaan, kekuasaan, dan pemerintahan.

Lagu Pembuka PS.

Tanda Salib dan Salam
I : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U : Amin
I : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu.
U : Dan bersama rohmu.

Tobat
I : Saudara-saudari, marilah kita mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini.
U : Saya mengaku…
I : Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin

Tuhan Kasihanilah Kami

Madah Kemuliaan

Doa Kolekta:

I : Marilah kita berdoa. (hening sejenak)
Ya Allah, pada hari ini dengan bimbingan bintang Engkau telah mewahyukan Putra Tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa. Kami mohon, semoga kami yang telah mengenal Engkau dengan iman kelak Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam kemuliaan, yang Kau tujukan bagi semua orang, segala suku, budaya , agama dan bahasa. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.
U : Amin.

LITURGI SABDA

Bacaan Pertama Yes 60:1-6
L : Bacaan dari Kitab Yesaya:
Beginilah kata nabi kepada Yerusalem: Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa; tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling! Mereka semua dating berhimpun kepadamu; anak-anakmu laki-laki dating dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Efa. Mereka semua akan dating dari Syeba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan.
Demikianlah sabda Tuhan
U : Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan Mzm. 72:1-2.7-8.10-11.12-13R: 11
Kiranya segala bangsa menyembah Engkau, ya Allah.
Ayat :
1. Ya Allah berikanlah hukum-Mu kepada Raja, dan keadilan-Mu kepada putera raja! Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum.
2. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera-berlimpah, sampai tidak ada lagi bulan! Kiranya ia memerintah dari laut kelaut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi.

Bacaan Kedua Ef 3:2-3a.5-6
L : Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus:
Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam Roh kepada para rasul dan para nabi-Nya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus.
Demikianlah sabda Tuhan.
U : Syukur kepada Allah.

Bait Pengantar Injil
S : Alleluya.
U : Alleluya.
S : Kami telah melihat bintang Tuhan di ufuk timur, dan kami dating untuk menyembah Dia.
U : Alleluya.

Bacaan Injil Mat 2:1-12

I : Inilah Injil Suci menurut Matius:
Pada zaman pemerintahan raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, “Dimanakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang-Nya di ufuk timur dan kami datang untuk menyembah Dia.” Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, “Di Betlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab nabi: Dan engkau, Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda karena dari padamulah akan bangkit seorang pemimpin, yang akan menggembalakan umat-Ku Israel.” Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, “Pergilah, dan selidikilah dengan saksama hal-ikhwal Anak itu! Dan segera sesudah kamu menemukan Dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun dating menyembah Dia.” Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para majus itu. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana Anak itu berada. Melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat Anak itu bersama Maria, ibu-Nya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepada Anak itu, yaitu emas, kemenyan dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain.
Demikianlah Injil Tuhan.
U : Terpujilah Kristus.

Homili

Syahadat

Doa Umat
I : Cinta kasih Allah kepada manusia nyata dalam diri Yesus. Berkat Dia kita diperkenankan menghadap Bapa dan berdoa: Dengarkanlah umat-Mu.
L : Bagi para misionaris di seluruh dunia: Semoga Allah Bapa melimpahkan Roh Kudus kepada para misionaris agar karya kerasulan mereka berhasil baik. Marilah kita mohon:
U : Dengarkanlah umat-Mu.
L : Bagi para pejabat pemerintahan: Semoga Allah Bapa, sumber cahaya, menerangi para pejabat pemerintahan agar mereka semakin menyadari bahwa tugas mereka merupakan pengabdian kepada masyarakat, bukan penguasaan. Marilah kita mohon:
U : Dengarkanlah umat-Mu.
L : Bagi mereka yang dengan diam-diam meninggalkan Gereja: Semoga mereka yang dengan diam-diam meninggalkan Gereja, merupakan tantangan bagi kami untuk hidup yang lebih sesuai lagi dengan Injil, sehingga menjadi cahaya bintang bagi mereka.  Marilah kita mohon:
U : Dengarkanlah umat-Mu.
L : Bagi kita di sekitar altar ini: Semoga Allah Bapa mendampingi kami agar senantiasa dengan hati, pikiran dan tangan terbuka berani bersaudara dengan siapapun untuk menciptakan bersama tatanan kehidupan bersama yang baik bagi bangsa kami pada khususnya. Marilah kita mohon:
U : Dengarkanlah umat-Mu
I : Allah Bapa di surga, sumber cahaya iman, kami bersyukur atas tanda-tanda cintakasih-Mu yang telah kami terima. Namun kami mohon, janganlah meninggalkan kami, tetapi siapkanlah kami untuk kebahagiaan tetap dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Pengantara kami.
U : Amin

LITURGI EKARISTI

Lagu Persiapan Persembahan:

Doa Atas Persembahan
I : Ya Allah, pandanglah dengan rela kami, umat-Mu, yang mempersembahkan bukan lagi emas, dupa dan mur, melainkan Dia, yang dalam persembahan ini dimaklumkan, dikurbankan, dan disambut: Dialah Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, sepanjang segala masa.
U : Amin

DOA SYUKUR AGUNG

Dialog Pembuka
I : Tuhan bersamamu.
U : Dan bersama rohmu.
I : Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
U : Sudah kami arahkan.
I : Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
U : Sudah layak dan sepantasnya.

Prefasi Penampakan Tuhan

Kudus

Anamnese

Bapa Kami

Doa Damai
I : Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para Rasul-Mu: Damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu: janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu; dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
U : Amin
I : Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
U : Dan bersama rohmu.

Pemecahan Roti

Persiapan Komuni
I : Lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke Perjamuan Anak Domba.
U : Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

Komuni

Doa Novena Kebangsaan Kevikepan Semarang
(Dalam Misa Novena, didoakan setelah Doa Sesudah Komuni)

L : Allah Bapa yang penuh kasih, Kami umat Katolik Kevikepan Semarang mengucap syukur kepadaMu, telah Kau gabungkan sebagai warga Propinsi Jawa Tengah  yang terus bertumbuh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia; Kami bersyukur atas bumi Indonesia dengan kekayaan alam, wisata juga berbagai potensi daerah penopang sosio-perekonomian kami.
U : Sebagai umat Katolik, yang percaya kepada Yesus Putera-Mu dan berpegang pada Ajaran Gereja, Kebijakan Keuskupan Agung Semarang, serta visi untuk membangun peradaban kasih, semoga kami dapat terlibat aktif mengusahakan masyarakat Indonesia  yang sejahtera, bermartabat dan beriman;
L : Di tengah masyarakat yang majemuk, berBhineka Tunggal Ika dan berlandaskan Pancasila, doronglah kami  untuk mengembangkan cinta persaudaraan antar seluruh umat manusia, hadir, terlibat aktif dalam aneka macam kegiatan lintas iman serta bekerja sama dengan semua pihak untuk menegakkan sendi-sendi kebangsaan.
U : Akhirnya di tengah tantangan dan perkembangan zaman yang ada ini, terutama di masa perjalanan menuju pemilu 2024, bimbinglah kami agar bisa terlibat aktif menyumbangkan pikiran, tenaga dan seluruh diri kami untuk membangun demokrasi yang bermartabat dan demi terlaksananya pemilu yang menghasilkan para pemimpin yang berintegritas dan bekerja keras demi persatuan dan kemajuan Indonesia.
L & U : Bersama Bunda Maria Bunda kami, sertailah kami dalam peziarahan dan perjuangan kami sebagai Manusia Katolik, Manusia Indonesia, Manusia Pancasila! Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Amin

Antifon Komuni                    
Kami telah melihat bintangNya di timur dan kami datang dengan persembahan untuk menyembah Tuhan.

Doa sesudah Komuni 
I : Marilah kita berdoa.
Ya Allah, dengan terang surgawi berjalanlah di depan kami selalu dan di mana pun. Semoga dengan pandangan yang jernih dan kasih yang pantas kami mampu melihat dan menyambut misteri yang kami rayakan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, sepanjang segala masa
U : Amin.

RITUS PENUTUP

Pengumuman 

Berkat dan Pengutusan
I : Tuhan bersamamu.
U : Dan bersama rohmu.
I : Semoga Allah yang Mahakuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U : Amin
I : Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.
U : Syukur kepada Allah.

Lagu Penutup

Untuk mendownload teks misa silahkan klik tombol dibawah ini.

Dapatkan update berita pilihan dan terbaru setiap hari dari JagoKomsos.Org

Dapatkan Informasi secara update, cepat, dan resmi dengan bergabung ke Whatsapp Channel “Gereja Santo Yusup Ambarawa”, caranya klik link s.id/WAChannel kemudian ikuti / follow.
Mari bergabung di Channel Telegram “JAGO KOMSOS“, caranya klik link https://t.me/jagokomsos kemudian join. Anda harus menginstall aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel

Advertisements
Advertisements