TEKS MISA

Teks Misa Minggu Adven 4

HARI MINGGU ADVEN 4
TAHUN B ( U )
24 Desember 2023

Pengantar
I : Kelahiran bayi selalu merupakan peristiwa besar bagi setiap ibu dan bahkan bagi setiap keluarga. Seluruh keluarga menantikannya. Beberapa hari lagi kita akan merayakan    kelahiran Yesus di dunia. Nubuat nabi kepada Raja Daud, kisah warta gembira kepada Bunda Maria melukiskan peristiwa agung yang berabad-abad disembunyikan. Allah mau menjadi manusia agar manusia dapat diantar kepada Allah.

RITUS PEMBUKA

Antifon Pembuka Yes 45:8
Hai langit, turunkan embun, hai awan, curahkan yang adil, hai bumi, bukalah dirimu, dan tumbuhkanlah Sang Penyelamat

Lagu Pembuka PS.

Tanda Salib dan Salam
I : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U : Amin
I : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu.
U : Dan bersama rohmu.

Tobat
I : Saudara-saudari, marilah kita mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini.
U : Saya mengaku…
I : Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin

Tuhan Kasihanilah Kami

Doa Kolekta:
I : Marilah kita berdoa. (hening sejenak)
Ya Allah, Engkau menghendaki agar Putra-Mu datang ke dunia sebagai pemenuhan janji keselamatan-Mu. Dialah duta kedamaian dan cahaya yang menghalau kegelapan hidup kami. Bukalah hati kami agar menanti kedatangan-Nya yang semakin mendekat dengan penuh iman dan pengharapan. Sebab, Dialah Tuhan dan Pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
U : Amin

Bacaan Pertama 2 Sam. 7:1-5.8b-12.14a.16
L : Bacaan dari Kitab Kedua Samuel:
Pada waktu itu, ketika Raja Daud telah menetap di rumah- nya sendiri, dan Tuhan telah mengaruniakan kepadanya ke- amanan terhadap semua musuh di sekelilingnya, berkata- lah Raja Daud kepada Nabi Natan, “Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu Aras, padahal Tabut Allah diam di bawah tenda.” Lalu berkatalah Nabi Natan kepada raja, “Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau.” Tetapi, pada malam itu juga datanglah fiman Tuhan kepada Natan, “Pergilah, katakanlah kepada hamba-Ku Daud: Beginilah Firman Tuhan: Masakan engkau yang mendirikan rumah untuk Kudiami? Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika engkau menggiring kambing domba! Engkau Kuambil untuk menjadi raja atas umat-Ku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kaujalani, dan telah melenyapkan semua musuh dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar di bumi. Aku menentukan tempat bagi umat-Ku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan ataupun ditindas oleh orang-orang lalim seperti dulu, yaitu sejak Aku mengangkat hakim-hakim atas umat-Ku Israel. Aku mengaruniakan kepadamu keamanan terhadap semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu: Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapatkan perhentian bersama nenek moyangmu, maka Aku akan membangkit-kan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan Aku akan mengokohkan kerajaannya. Aku akan menjadi Bapanya dan ia akan menjadi anak-Ku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapan-Ku, takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya.”
Demikanlah Sabda Tuhan.
U : Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan Mzm. 89:2-3.4-5.27.29; Ul:2a
Ulangan: Aku hendak menyanyikan kasih setiaMu ya Tuhan selama-lamanya
Ayat:
1. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lama- nya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit.
2. Engkau berkata, “Telah Kuikat perjanjian dengan orang pilihan-Ku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hamba-Ku: Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lama- nya, dan membangun takhtamu turun-temurun.” 

Bacaan Kedua Rm. 16:25-27
L : Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma:
Saudara-saudara, Allah berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumaklumkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, yang isinya ialah penyataan rahasia yang berabad-abad lamanya tersembunyi, tetapi kini dinyatakan, yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat itu, segala kemuliaan sampai selama-lamanya oleh Yesus Kristus. Amin.
Demikianlah Sabda Tuhan
U : Syukur kepada Allah

Bait Pengantar Injil Luk 1:38
S : Alleluya. 
U : Alleluya.
S : Sesungguhnya Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan Mu
U : Alleluya.

Bacaan Injil Luk. 1:26-38
I : Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas:
Dalam bulan keenam, Allah mengutus Malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea, bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, Malaikat itu berkata, “Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau.” Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu. Kata Malaikat itu kepadanya, “Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Dia, Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.” Kata Maria kepada Malaikat itu, “Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?” Jawab Malaikat itu kepadanya, “Roh kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu, anak yang kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya itu, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil.” Maka kata Maria, “Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; terjadilah padaku menurut perkataanmu.” Lalu Malaikat itu meninggalkan Maria.
Demikianlah Sabda Tuhan
U : Terpujilah Kristus

Homili

Syahadat

Doa Umat
I : Allah Bapa begitu mengasihi kita semua hingga berkenan mengutus Putra-Nya demi keselamatan kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa yang mengalir dari iman akan janji keselamatan-Nya. Marilah kita berseru: Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami.
L : Bagi Bapa Suci, para Uskup, dan semua pejabat Gereja. Allah Bapa Mahakasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi Bapa Suci, para Uskup, dan semua pejabat Gereja, sehingga mereka selalu siap sedia dan setia seperti Bunda Maria dalam melaksanakan panggilan dan perutusan mereka sebagai gembala Gereja. Marilah kita mohon …
U : Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami.
L : Bagi para pejabat pemerintahan. Allah Bapa Mahabaik, dampingilah para pejabat pemerintahan agar berani membela kepentingan umum meskipun mungkin merugikan kedudukannya sendiri. Marilah kita mohon …
U : Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami.
L : Bagi orang tua kaum remaja. Allah Bapa Mahabaik, dampingilah para orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Semoga mereka selalu berpegang pada Sabda kebenaran-Mu dalam menghadapi dan menangani masalah anak-anak mereka. Marilah kita mohon …
U : Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami.
L : Bagi kita di sini. Allah Bapa Mahasetia, semoga kami semakin tekun dan setia dalam menanggapi panggilan kami sebagai umat-Mu sebagaimana Bunda Maria dengan tekun dan setia pula menerima tugas perutusan menjadi Bunda Penyelamat. Marilah kita mohon
U : Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami.
I : Allah Bapa kami, setiap hari kami menantikan kedatangan- Mu. Berilah kami kekuatan agar kami sungguh menghayati dengan benar harapan kami itu dalam tingkah laku kami sehari-hari. Semoga, kami mampu menjadi bentara dan pembuka jalan bagi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami.
U : Amin.

LITURGI EKARISTI

Lagu Persiapan Persembahan: 

Doa Atas Persembahan
I : Bapa Yang Mahakudus, terimalah persembahan yang kami haturkan kepada-Mu sebagai ungkapan syukur kami atas pemenuhan janji keselamatan-Mu yang akan segera terlaksana dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami
U : Amin

DOA SYUKUR AGUNG

Dialog Pembuka
I : Tuhan bersamamu.
U : Dan bersama rohmu.
I : Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
U : Sudah kami arahkan.
I : Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
U : Sudah layak dan sepantasnya.

Prefasi Adven III

Kudus

Anamnese

Bapa Kami

Doa Damai
I : Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para Rasul-Mu: Damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu: janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu; dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
U : Amin
I : Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
U : Dan bersama rohmu.

Pemecahan Roti

Persiapan Komuni
I : Lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke Perjamuan Anak Domba.
U : Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

Komuni

Antifon Komuni
Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, yang akan diberi nama Immanuel.

Doa sesudah Komuni 
I : Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, kami bersyukur atas santapan surgawi yang telah kami terima. Semoga, kami selalu Kauteguhkan dalam mengharapkan keselamatan abadi yang telah Kaujanjikan dalam diri Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa.
U : Amin.

RITUS PENUTUP

Pengumuman 

Berkat dan Pengutusan
I : Tuhan bersamamu.
U : Dan bersama rohmu.
I : Semoga Allah yang Mahakuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U : Amin
I : Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.
U : Syukur kepada Allah.

Lagu Penutup

Untuk mendownload teks misa silahkan klik tombol dibawah ini.

Dapatkan update berita pilihan dan terbaru setiap hari dari JagoKomsos.Org

Mari bergabung di Grup dan Chanel Telegram “JAGO KOMSOS“, caranya klik link https://t.me/jagokomsos kemudian join. Anda harus menginstall aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel

Advertisements
Advertisements